Fundamentem naszej codziennej pracy jest zgodne z prawem i uczciwe postępowanie naszych pracowników.

Jesteśmy przekonani, że tylko dzięki trwałej i niezawodnej integralności  oraz postępowaniu zgodnemu z prawem nasza firma może zdobywać i wzmacniać zaufanie swoich pracowników, klientów, udziałowców, partnerów biznesowych oraz opinii publicznej.

Naszym celem jest bycie wzorem do naśladowania w zakresie uczciwości i compliance. W ten sposób chcemy, także w przyszłości, umacniać zaufanie do naszego przedsiębiorstwa i naszych produktów oraz postępować uczciwie.

Realizując nasz ambitny program uczciwości oraz kierując się wartościami korporacyjnymi, stanowiącymi dla wszystkich pracowników drogowskaz w codziennych działaniach, jesteśmy gotowi stawić czoła przyszłym wyzwaniom.

Celem jest wzmocnienie zrozumienia zasad uczciwości i jej znaczenia, jako podstawy działań biznesowych wszystkich pracowników, jak również stworzenie kultury, w której uczciwe działanie jest nie tylko możliwe, ale także oczywiste.

Tylko w ten sposób można promować konstruktywne radzenie sobie z błędami, zwiększyć przejrzystość decyzji biznesowych i wzmocnić odwagę pracowników do pokonywania, wspólnie z przełożonymi, potencjalnych zagrożeń.

Uczciwość to dla nas zasadniczy element profesjonalnego zachowania: dążymy do tego, aby w danej sytuacji postępować właściwie i uczciwie.

Integralność jako podstawa naszej działalności musi mieć wpływ na wszystkie poziomy zarządzania.

Oznacza to, że jest ona obowiązkowym kryterium dla wszystkich decyzji Zarządu: każda sprawa przedkładana do decyzji musi zawierać oświadczenie danego działu na temat spójności z zasadami uczciwości i compliance. Musi także wskazywać na zidentyfikowane ryzyka związane z uczciwością i compliance oraz sposoby ich ograniczenia.

Nasza strategia podatkowa