Podejmujemy szereg działań nakierowanych na dbałość o środowisko naturalne. Ideę ochrony srodowiska promujemy zarówno wsród pracowników, jak i społeczności lokalnej. Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu zasobami naturalnymi, minimalizujemy negatywny wpływ na środowisko.

Zrównoważony rozwój

Brose Sitech  projektuje i produkuje siedziska samochodowe, elementy konstrukcji siedzeń oraz połączone w sieć wnętrza samochodowe.

Zrównoważony rozwój produktów - podstawa naszych działań

Zrównoważone działanie jest centralnym elementem rozwoju naszych produktów, od produkcji po zaopatrzenie naszych klientów.

Ochrona środowiska i ostrożne korzystanie z zasobów naturalnych są oczywistością w dwóch niemieckich zakładach Brose Sitech. Chronimy i wzmacniamy zdrowie naszych pracowników oraz tworzymy bezpieczne i ergonomiczne miejsca pracy oraz ich otoczenie.

System Zarządzanie Środowiskiem według normy ISO 14001 jest narzędziem wspomagającym ochronę środowiska w zapobieganiu zanieczyszczeniom i wpływie działalności na środowisko naturalne.

Coroczne audyty przeprowadzane przez niezależny podmiot zewnętrzny potwierdzają spełnienie wymagań normy ISO 14001 oraz efekty działalności środowiskowej realizacji celów zmniejszających wpływ na środowisko naturalne przez Brose Sitech.

Gospodarka odpadami

W Brose Sitech prowadzimy selektywną segregację odpadów na halach produkcyjnych i biurach. Składowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne jest najmniej korzystną formą unieszkodliwiania odpadów.  Dlatego też nasza firma  starannie dobiera odbiorców odpadów, którzy są w stanie  poddać je  procesom neutralizacji aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko. Odpady surowców wtórnych takich jak plastik czy papier są natomiast przekazywane do odzysku bądź recyklingu.

Segregując odpady w naszej formie dbamy jednocześnie o wyrobienie pozytywnych nawyków utrzymywania porządku, gospodarności i systematyczności  wśród naszych pracowników. Propagowanie kultury ekologicznego życia jest jednym ze sposobów w jaki realizujemy  strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.


Gospodarka wodno-ściekowa

W Brose Sitech ograniczamy zużycie wody wykorzystywanej zarówno do procesów technologicznych jak i na potrzeby socjalne. Woda używana podczas  procesu lakierowania elementów metalowych jest demineralizowana w stacji uzdatniania wody. Odpady powstające podczas tego procesu  są następnie wykorzystywane do mycia hal produkcyjnych.

W naszej firmie prowadzimy monitoring jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji i wód powierzchniowych. Ścieki przemysłowe z instalacji lakierowania elementów metalowych trafiają bezpośrednio do chemicznej oczyszczalni, gdzie są poddawane procesom neutralizacji.


Ochrona powietrza

Elementem ubocznym procesów spawania i zgrzewania jest emisja gazów i pyłów  do powietrza.  Brose Sitech regularnie monitoruje wyniki badań zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery poprzez akredytowane laboratoria specjalistyczne. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod oczyszczania powietrza możemy w 99 proc. wychwycić gazy i pyły powstałe w procesach technologicznych. Powietrze oczyszczone w warunkach zimowych jest z powrotem kierowane na hale produkcyjne - w ten sposób ogrzewana jest hala.


Ochrona przed hałasem

Brose Sitech spełnia wszystkie normy dopuszczalnego hałasu zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym. Potwierdzeniem tego są pozytywne wyniki, które są wykonywane u nas przez akredytowane laboratoria analiz akustycznych zakładu. Chociaż działalność naszej firmy nie zakłóca życia lokalnej społeczności, nieustannie prowadzimy działania mające na celu zmniejszenie emisji hałasu do środowiska.


Edukacja ekologiczna

Wszyscy pracownicy Brose Sitech są szkoleni z wiedzy nt. ochrony.  Już na etapie zatrudniania ich w firmie przedstawiane  są najważniejsze zagadnienia środowiskowe. Dla pracowników organizowane są ponadto Dni Jakości i Ochrony Środowiska mające za zadanie rozwinięcie świadomości ekologicznej. Stale prowadzimy też kampanie informacyjne o wydarzeniach ekologicznych ważnych dla środowiska naturalnego.

O ekologię dbamy także po godzinach. Angażujemy naszych pracowników do  udziału w akcjach na rzecz środowiska naturalnego takich jak  sprzątanie lasu czy sadzenie drzew.

W ramach działań proekologicznych odbyły się dwie edycje konkursu środowiskowego „Ideenmanagement – Środowisko w twoich rękach”.


System zarządzania środowiskiem

System Zarządzanie Środowiskiem według normy ISO 14001 jest narzędziem wspomagającym ochronę środowiska w zapobieganiu zanieczyszczeniom i wpływie działalności na środowisko naturalne.

Coroczne audyty przeprowadzane przez niezależny podmiot zewnętrzny potwierdzają spełnienie wymagań normy ISO 14001 oraz efekty działalności środowiskowej realizacji celów zmniejszających wpływ na środowisko naturalne przez Brose Sitech.

Polityka środowiskowa i energetyczna 
Environmental and Energy Policy