Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility) to strategia zarządzania, zgodnie z którą nasze przedsiębiorstwo w swoich codziennych działaniach wspiera i rozwija pracowników, dba o relacje z klientami, partnerami biznesowymi i otoczeniem firmy, a także uwzględnia interesy społeczne oraz aspekty dotyczące środowiska naturalnego.

 
Strategia CSR Grupy Brose Sitech opiera się na następujących założeniach:

Zrównoważony i odpowiedzialny rozwój stanowi fundament naszej codziennej praktyki biznesowej. Na nim opieramy nasze plany i działania na przyszłość.

Przejmujemy naszą społeczną i korporacyjną odpowiedzialność i wymagamy tego także od innych.

Polityki, które tworzymy, opierają się na poszanowaniu naszych pracowników, klientów, społeczności lokalnej i środowiska naturalnego.

Wierzymy, że tworząc mobilne przestrzenie życiowe możemy wspólnie osiągnąć wyznaczone cele.

 

Wykorzystujemy wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności, aby realizować nasze działania w czterech głównych obszarach:

 

Pracownik

 • Troszczymy się o zdrowie pracowników i ich bezpieczeństwo, gdyż stanowią one dla nas wartość nadrzędną
 • Dbamy o stały rozwój naszych pracowników wdrażając programy podnoszące ich kwalifikacje, zaangażowanie i integrację
 • Wymagamy od siebie wzajemnie uczciwego i etycznego zachowania
 • Wierzymy, że różnorodność jest naszą siłą, dlatego dbamy o bezpieczne i integracyjne środowisko pracy
 • Wspieramy działania wolontariatu pracowniczego

Klient 

 • Prowadzimy dialog z naszymi klientami
 • Podnosimy świadomość odpowiedzialnego biznesu wśród naszych partnerów biznesowych
 • Rozwijamy innowacyjność i cyfryzację
 • Postępujemy zgodnie z zasadami Compliance i etyki

Społeczność lokalna

 • Edukujemy dzieci i młodzież w zakresie bezpiecznej jazdy samochodem
 • Współpracujemy ze szkołami i uczelniami, organizując staże, praktyki i warsztaty
 • W ramach dualnego systemu kształcenia dbamy o praktyczne przygotowanie młodzieży do zawodu
 • Wspieramy lokalne instytucje i osoby

Środowisko naturalne

 • Wdrażamy politykę przyjazną środowisku • Wprowadzamy skuteczne systemy zarządzania ISO
 • Zarządzamy surowcami w sposób zrównoważony
 • Ograniczamy negatywny wpływ na przyrodę min. zmniejszając emisję spalin, czy ilość wytwarzanych odpadów
 • Optymalizujemy procesy oraz technologie produkcyjne
 • Edukujemy pracowników i członków społeczności lokalnej na temat ochrony środowiska
 • Współpracujemy z lokalnymi instytucjami na rzecz inicjatyw proekologicznych

Realizacja wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju w Brose Sitech

Brose Sitech jako przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne w swojej działalności kieruje się przepisami prawa oraz międzynarodowymi normami zachowania, w ten sposób przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju.


Cel 1

Eliminacja ubóstwa

Brose Sitech zapewnia pensje średnio o kilka procent wyższe od średniego wynagrodzenia w województwie dolnośląskim. Nasi pracownicy poza pensją zasadniczą mają możliwość uzyskania dodatkowych świadczeń finansowych, np. w postaci premii rocznej, premii za wyniki czy premii zespołowej, a także premii z okazji świąt, czy w formie dodatku szkolnego dla dzieci.

Firma oferuje bogaty pakiet świadczeń:

 • Nagroda jubileuszowa
 • Dodatek szkolny
 • Premia roczna
 • Premia świąteczna
 • Świadczenie urlopowe
 • Premia zespołowa
 • PPE- III filar
 • Premia za obecność
 • Premia za wyniki

Cel 3

Zdrowie i dobrobyt ludzi

Brose Sitech podejmuje szereg działań na rzecz ochrony zdrowia swoich pracowników. W Ambulatorium świadczona jest całodobowa opieka medyczna.

Pracownicy mają możliwość skorzystania z pakietu badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz szczepień. Od 2015 roku pracodawca zapewnia załodze konsultacje fizjoterapeutyczne, mające na celu diagnostykę wad postawy ciała oraz zapobieganie schorzeniom układu ruchu. Zabiegi fizjoterapeutyczne w 80% dofinansowywane są przez pracodawcę. W 2018 r. został otwarty gabinet fizjoterapeutyczny przy Brose Sitech i pracownicy codziennie mogą korzystać z zabiegów fizjoterapeutycznych.

Corocznym hasłem firmy jest „Brose Sitech dla Zdrowia”, w ramach którego oferowanych jest 6 akcji profilaktycznych. Akcje obejmują dostęp do badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz konsultacje u lekarzy specjalistów. W roku 2019 skupiamy się na profilaktyce nowotworów piersi, prostaty, narządów wewnętrznych, profilaktyce chorób układu pokarmowego, profilaktyce chorób układu ruchu, profilaktyce chorób związanych ze stresem, profilaktyce chorób układu oddechowego oraz profilaktyce cukrzycy.

 Firma przykłada dużą wagę do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Odzwierciedleniem tego jest wdrożona w 2015r. Polityka BHP. Polityka ta zakłada przede wszystkim stałe identyfikowanie możliwych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników w procesie produkcji, eliminowanie wykrytych zagrożeń i stałą kontrolę. Wspomniany dokument stanowi także zobowiązanie firmy do nieustającego minimalizowania ryzyka wypadków przy pracy. W celu efektywniejszego zarządzania systemem bezpieczeństwa wprowadzony został w 2015r. BS OHSAS 18001.

Brose Sitech dba nie tylko o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, ale również społeczności lokalnej. W ramach projektu „Brose Sitech Jestem bezpieczny w podróży”, którego inicjatorem jest Pan Andrzej Świerczyński, edukujemy dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym jak bezpiecznie podróżować samochodem, jak prawidłowo zapinać pasy, dlaczego warto sadzać dziecko w foteliku i czego nie wolno robić podczas jazdy. Akcja cieszy się dużym uznaniem społeczności lokalnej.


Cel 4

Edukacja na wysokim poziomie

Pracownicy Brose Sitech mają dostęp do szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych w ramach Planu Rozwoju. Na terenie zakładu w Polkowicach znajduje się Centrum Szkoleniowe, które jest częścią Centrum Kompetencji Brose Sitech. Jego celem jest kształtowanie postaw oraz pogłębianie wiedzy m.in. z zakresu Lean Manufacturing, ergonomii czy  5S.

Pracodawca dofinansowuje ponadto koszty nauki w szkole, czy też na uczelni wyższej oraz koszty szkolenia (kurs, seminarium, warsztat) w wysokości 25%, 50% lub 75%. 

Brose Sitech dba również o rozwój pracowników młodocianych. Podpisaliśmy list intencyjny o współpracy z Zespołem Szkół w Chocianowie. Od tego czasu oferujemy uczniom wsparcie w procesie kształcenia zawodowego w zawodzie monter mechatronik. W pierwszej klasie pracownicy młodociani przechodzą szkolenia w naszej firmie, a naukę teoretyczną i praktyczną odbywają w szkole. W drugim i trzecim roku przebywają już na terenie zakładu. Dbamy zarówno o rozwój ich wiedzy, a także umiejętności praktyczne, pomagamy im także w przygotowaniach do egzaminu zawodowego.

Wprowadziliśmy program „Wędrownik” ( z niem. Wanderjahre). Pobyt może mieć miejsce w wybranej spółce koncernu Volkswagen na całym świecie i trwa ok. 6-18 miesięcy. 

W 2015 roku rozpoczęto projekt Praktycznego Kształcenia Studentów we współpracy z Politechniką Wrocławską oraz Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK Polska). Brose Sitech jako pierwsze przedsiębiorstwo na Dolnym Śląsku wprowadziło dualny system kształcenia studentów z kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Całość działań skierowana jest na pogłębienie praktycznej wiedzy studentów. Projekt związany jest z połączeniem kształcenia na uczelni z zajęciami praktycznymi w Brose Sitechw trakcie roku akademickiego.

Wspierając rozwój młodego pokolenia uruchomiliśmy program „Startuj z Brose Sitech”, który skierowany jest do wszystkich szkół oraz uczelni wyższych z okolicy. W ramach programu oferujemy bezpłatne praktyki oraz płatne staże/ staże absolwenckie. Praktyki trwają zwykle do 4 tygodni, staże od 4 tygodni do 12 miesięcy, a staż absolwencki od 12 do 24 miesięcy. W zależności od zainteresowań lub kierunku studiów nasze przedsiębiorstwo oferuje zdobycie doświadczenia w takich działach jak np. Logistyka, Finansowy, Zapewnienie Jakości, czy też Zakupy. Z oferty programu korzystają również szkoły oraz uczelnie wyższe, które znajdują się w okolicach Oddziałów firmy Brose Sitech – Głogów oraz Września.


Cel 5 / Cel 10

Równouprawnienie płci / Mniej nierówności 

Jesteśmy organizacją otwartą na różnorodność - każdy pracownik jest dla nas tak samo ważny. 

Wszystkim pracownikom niezależnie od płci, wieku oraz innych cech oferujemy takie same warunki płacy i pracy. Od 2017 r. jesteśmy sygnatariuszami Karty Różnorodności, a dopełnieniem podpisania tego zobowiązania jest wdrożona w 2018 r. Polityka Różnorodności. Podejmujemy szereg działań ukierunkowanych na promowanie różnorodności wśród pracowników.

Wprowadziliśmy do spółki zarządzenie w sprawie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej (WPA). Brose Sitech stoi na straży przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad współżycia społecznego oraz poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracowników. Celem procedury jest przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji wśród pracowników. Kreujemy nasze środowisko pracy oparte na wartościach takich jak wzajemny szacunek, zaufanie i uczciwość. W procedurze określone są prawa i obowiązki przysługujące pracownikom w momencie zaistnienia sytuacji niepożądanej. Każdy pracownik został zapoznany z treścią zarządzenia.


Cel 8

Wzrost gospodarczy i dobra praca

Brose Sitech jest jednym z lepszych pracodawców w regionie. Promujemy politykę prorozwojową, tworzymy miejsca pracy, ale przede wszystkim pobudzamy kreatywność i innowacyjność. Nasze produkty są wysokiej jakości i spełniają normy międzynarodowe.

Dbamy o rozwój przedsiębiorstwa poprzez pozyskiwanie nowych projektów oraz rozwój nowoczesnych technologii.  Staramy się kooperować z lokalnymi podmiotami gospodarczymi według idei „Local Sourcing” przez co przyczyniamy się do rozwoju naszego regionu.

Rozwijamy nowe, innowacyjne produkty i komponenty dla naszych zakładów w celu zapewnienia dotychczasowych miejsc pracy i tworzenia nowych. Brose Sitech posiada dwa biura badawczorozwojowe z siedzibą w Polkowicach i Wrocławiu, które są odpowiedzialne m.in. za rozwój know-how i nowych technologii.


Cel 9

Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Pracownicy firmy Brose Sitech mogą składać wnioski racjonalizatorskie na poprawę miejsca pracy (w wersji papierowej i elektronicznej w specjalnym systemie, który umożliwia sprawdzenie statusu wniosku).

Dzięki tym pomysłom udaje się tworzyć bezpieczne stanowiska pracy, osiągać lepsze rezultaty oraz zwiększać zadowolenie z pracy. Pracownik, którego wniosek został wdrożony, otrzymuje premię. Co miesiąc wybierany jest również autor najlepszego wniosku racjonalizatorskiego, który dostaje specjalną nagrodę. Dzięki temu działaniu wzrasta motywacja pracowników, pobudzana jest ich kreatywność, a dzięki możliwości współdecydowania zwiększa się ich zaangażowanie. Innowacyjność pomysłów jest na wysokim poziomie i dzięki temu generujemy oszczędności dla spółki.


Cel 12 / Cel 13

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja / Działania na rzecz ochrony klimatu

Brose Sitech działa w myśl zasad zrównoważonego rozwoju i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Działamy i myślimy ekologicznie.

W naszej firmie realizujemy projekt „Think Blue. Factory”, w ramach którego podejmujemy szereg działań mających na celu redukcję zużycia energii, wody, odpadów oraz dwutlenku węgla. Wprowadzamy system zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001, stosujemy segregację odpadów, wykorzystujemy elektroniczny obieg dokumentów, edukujemy pracowników.


Cel 16

Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Brose Sitech jako spółka należąca do koncernu Volkswagen, opowiada się za odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu oraz uczciwością w zawieraniu transakcji.

Obok wskaźników ekonomicznych decydującą miarą sukcesu naszego przedsiębiorstwa jest jego społeczny odbiór. Wiarygodność i zaufanie do naszych produktów jest dla nas bardzo ważne, dlatego też nasze zarządzanie opiera się na jasnych i niepodważalnych zasadach. Nasze stanowisko w kwestii korupcji jest jasne: prowadzimy wyłącznie czyste interesy. W związku z tym realizujemy politykę Compliance, dzięki której edukujemy pracowników jak ważne jest zapewnienie zgodności działania organizacji ze standardami ustalonymi przez organy ustawodawcze i kontrolne, zasadami rynkowymi oraz wewnętrznymi uregulowaniami dotyczącymi pracowników firmy. Realizujemy zadania na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie walki z korupcją i zapobiegania jej negatywnym skutkom. Przekazujemy pracownikom specjalny Przewodnik Antykorupcyjny oraz Zasady Postępowania, które pokazują, w jaki sposób unikać tego typu zagrożeń. Mamy własne uregulowania wewnętrzne: instrukcje organizacyjne: „Zapobieganie konfliktom interesów i korupcji”, „Zaproszenia i prezenty dla pracowników Brose Sitech i osób trzecich”, „Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy”, „Weryfikacja uczciwości i wiarygodności”, „System zarządzania ryzykiem”. Powołaliśmy w naszej strukturze organizacyjnej Compliance Officera, do którego mogą zgłaszać się sygnaliści. Każdy pracownik przechodzi specjalistyczne szkolenie z tematyki Compliance i korupcji. Obowiązują nas również „Zasady postępowania w koncernie Volkswagen” (Code of Conduct), które dotyczą m.in. unikania konfliktu interesów i postępowania w kontaktach biznesowych. Dodatkowo edukujemy pracowników w zakresie prawa kartelowego oraz prawa konkurencji. Zwracamy szczególną uwagę na to, aby nasi partnerzy biznesowi zapoznali się z wymaganiami koncernowymi.


Cel 17

Partnerstwo na rzecz celów

Skuteczna realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju wymaga partnerskiej współpracy między biznesem, rządami i społecznością lokalną. Takie partnerstwa powinny być budowane w oparciu o zasady i wartości, wspólną wizję i cele. 

Brose Sitech prowadzi dialog zarówno ze swoimi interesariuszami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Partnerzy społeczni aktywnie uczestniczą w życiu spółki i wszystkie strategiczne decyzje podejmowaną są przy ich udziale. Regularnie spotykają się z Dyrektorami zarządzającymi spółki i uczestniczą w komisjach powołanych w firmie. Spotkania z interesariuszami zewnętrznymi odbywają się na bazie normy AA 1000. Ostatnie takie miało miejsce pod koniec 2017 r., jednak współpraca kontynuowana jest przez cały rok. Dodatkowo nasi interesariusze często odwiedzają nasz zakład, czy to w formie wizytacji, czy też zwiedzania fabryki.

Raport CSR Brose Sitech
Raport CSR Brose Sitech pdf

pobierz